ธุรกิจพลังงาน ประกอบด้วย บริษัท อันดามันเพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิตี้ จำกัด (“APU”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 โดย APU ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าตามโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาติ (Gas Engine) ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

นอกจากนี้ บริษัทและบริษัท พาราโบลิก โซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด (บริษัทย่อยของ APU) ได้ลงนามให้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน จำนวน 4 โครงการ กำลังการผลิตรวม 54.71 เมกกะวัตต์ ดำเนินการในประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

All POWER Project

Song Luy1 Solar Power Plant

Song Kla’s Cooperatives for producers and use of organic fertilizers

Vichien Buri’s Agricultural Cooperatives

สหกรณ์การเกษตรกะทูน จำกัด (จังหวัด นครศรีธรรมราช)

Phase2: 200 MW

Phase 2: 200 MW ESIA Process