ธุรกิจพลังงาน ประกอบด้วย บริษัท อันดามันเพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิตี้ จำกัด (“APU”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 โดย APU ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าตามโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาติ (Gas Engine) ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

นอกจากนี้ บริษัทและบริษัท พาราโบลิก โซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด (บริษัทย่อยของ APU) ได้ลงนามให้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน จำนวน 4 โครงการ กำลังการผลิตรวม 12.95 เมกกะวัตต์ ดำเนินการในประเทศไทยและ 46.7 เมกกะวัตต์ ดำเนินการในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

All POWER Project

Song Luy1 Solar Power Plant

KRASAESIN AGRICULTURAL CO-OPERATIVES, AGRO SOLAR PHASE 2 IN SONGKHLA PROVINCE

WICHIAN BURI AGRICULTURAL CO-OPERATIVES, AGRO SOLAR PHASE 2 IN PHETCHABUN PROVINCE

KATHUN AGRICULTURAL CO-OPERATIVES, AGRO SOLAR PHASE 2 IN NAKHON SI THAMMARAT PROVINCE

Phase2: 200 MW

SITHAT AGRICULTURAL CO-OPERATIVES, AGRO SOLAR PHASE 2 IN UDON THANI PROVINCE