Capacity

1.2 MW

Location

จังหวัด นครศรีธรรมราช

Google Map

INFORMATION

โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ.2560 ขนาด 1.20 เมกะวัตต์ สหกรณ์การเกษตรกะทูน จำกัด จังหวัดนครศรีธรรมราช

TOPIC DETAILS
ชื่อสัญญา สัญญาซื้อขายไฟฟ้า สัญญาเลขที่ PVF3-PEA-013/2561
บริษัท/บริษัทย่อย บริษัท พาราโบลิก โซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด
คู่สัญญา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
วันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) 26 กุมภาพันธ์ 2560
ข้อสัญญาที่สำคัญ คู่สัญญาจะรับซื้อไฟฟ้าราคาหน่วยละ 4.12 บาท เป็นเวลา 25 ปี
การสิ้นสุดของสัญญา 24 ธันวาคม 2586
TOPIC DETAILS
ชื่อสัญญา สัญญาให้ผู้สนับสนุนโครงการดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ.2560 ใช้ประโยชน์ในที่ดินและใช้สิทธิ์เจ้าของโครงการ
บริษัท/บริษัทย่อย บริษัท พาราโบลิก โซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด
คู่สัญญา สหกรณ์การเกษตรกะทูน จำกัด จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) 28 กันยายน 2560
ข้อสัญญาที่สำคัญ สหกรณ์การเกษตรกะทูน จำกัด จังหวัดนครศรีธรรมราช สนับสนุนให้บริษัทใช้ประโยชน์ในที่ดินและใช้สิทธิ์เจ้าของโครงการ เป็นเวลา 25 ปี
การสิ้นสุดของสัญญา 24 ธันวาคม 2586
ขนาดที่ดิน 11 ไร่ 1 งาน 67 ตรว.