บริษัทฯ ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพัฒนาและจัดสรรแบ่งขาย ได้แก่ โครงการพีโน่ ฮิลล์ที่ดินเปล่า จำนวน 4 แปลง เนื้อที่รวม 114.213 ไร่ ตั้งอยู่ที่ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และ โครงการพัฒนาและจัดสรรแบ่งขาย ที่ดินเปล่า จำนวน 5 แปลง เนื้อที่รวม 18-3- 77.6 ไร่ ตั้งอยู่ที่ ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา และ โครงการเดอะ พีโน่ เขาใหญ่ เป็นห้องชุดเพื่อขาย จำนวน 21 ห้อง โดยการบริหารจัดการผ่านบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท โดมแลนด์ เอสเตท จำกัด (“DML”) นอกจากนี้บริษัทได้ซื้อหุ้น สามัญของบริษัท One Central Tower Company Limited (“One Central Tower”) ซึ่งเป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา จำนวน 338,400 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 33.84 % ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ในมูลค่ารวมทั้งสิ้น 450 ล้านบาท ซึ่งบริษัทดังกล่าวดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

All Real Estate Project

One Central Tower

The Pino Khaoyai

The Phang Nga Project