บริษัทได้เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นของ บริษัท เอไอดีซี วอเตอร์ โฮลดิ้ง (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี (AIDC Water Holding (Singapore) Pte. Ltd.) (“AWH”) กับ บริษัท เอเชีย ลงทุน พัฒนาและก่อสร้าง จำกัด ผู้เดียว (“AIDC”) เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 เพื่อเข้าร่วมลงทุนใน โครงการน้าประปาแสนดินใน สปป. ลาว เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 บริษัทได้รับโอนหุ้นของ AWH จำนวน 2,160,300 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของ จำนวนหุ้นทั้งหมดของ AWH จาก AIDC เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อม ใน บริษัท เอเชีย วอ เตอร์ จำกัด (Asia Water Company Limited) (“AW”) (เดิมชื่อ บริษัท เอเชีย วอเตอร์ จ ากัด ผู้เดียว (“AWS”)) ซึ่งเป็นผู้ดำเนินโครงการผลิตน้ำประปาแสนดิน โครงการดังกล่าวตั้งอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ ได้เริ่มผลิตน้ำประปาในเชิงพาณิชย์แล้ว เมื่อเดือนมิถุนายน 2562 เพื่อจำหน่ายให้กับรัฐวิสาหกิจน้ำประปานครหลวงของลาว มีระยะเวลาสัมปทาน 50 ปี กำลังการ ผลิตรวม 48,000 ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.)/วัน