วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำการบริหารสินทรัพย์ที่ลงทุนในธุรกิจพลังงาน ธุรกิจสาธารณูปโภค และอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงแสวงหาโอกาสทางการลงทุนใหม่ เพื่อเป้าหมายคือ การสร้างมูลค่าและผลตอบแทน การพัฒนาอย่างต่อเนื่องในระยะยาว และการเติบโตอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

ลงทุน พัฒนา และดำเนินการธุรกิจด้านพลังงาน ธุรกิจสาธารณูปโภค และอสังหาริมทรัพย์ ในภูมิภาคเอเชียเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว โดยมีพันธกิจในการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุลดังนี้

ผู้ถือหุ้น

ประกอบธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการมองหาโอกาสใหม่ในการลงทุนในเอเชีย เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืนต่อนักลงทุน

สังคมและชุมชน

มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยการบริหารจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยยึดมั่นมาตรฐานสากล รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคมท้องถิ่น

ลูกค้า

ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า

คู่ค้า

มุ่งสร้างการดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าบนพื้นฐานของความยุติธรรมและสานสัมพันธ์ที่ดีเพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งโอกาสในการดำเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาวต่อไป

พนักงาน

ส่งเสริมการทำงานอย่างมืออาชีพและความผูกพันต่อองกรค์ โดยการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย แรงจูงใจที่ดีในการทำงาน และผลตอบแทนที่เหมาะสม ควบคู่กับการพัฒนาความสามารถเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ