นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ดาวน์โหลด

กฎบัตร

เอกสาร ดาวน์โหลด
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
กฎบัตรคณะกรรมการคสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นโยบายของบริษัท

เอกสาร ดาวน์โหลด
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
นโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท
นโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัท
นโยบายการลงทุนและบริหารงานของบริษัทในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

หนังสือสำคัญของบริษัท

เอกสาร ดาวน์โหลด
ข้อบังคับ
หนังสือบริคณห์สนธิ
หนังสือรับรอง
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน