วันที่ กิจกรรม รายละเอียด เพิ่มในปฏิทิน
30 มิ.ย. 2563 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เวลา: 10.00 น.
ห้องสาทร 1 ชั้น 4 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120