เอกสาร ดาวน์โหลด
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
ข้อปฎิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)และหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วิธีมอบฉันทะ และ ขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน)
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
การเสนอระเบียบวาระการประชุม
หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกตั้ง เป็นกรรมการโดยผู้ถือหุ้น
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
รายงานการประชุม
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564