เอกสาร ดาวน์โหลด
การเสนอระเบียบวาระการประชุม
หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกตั้ง เป็นกรรมการโดยผู้ถือหุ้น
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
รายงานการประชุม
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564