สินทรัพย์รวม

(ล้านบาท)

รายได้รวม

(ล้านบาท)

กำไรสุทธิ

(ล้านบาท)
หน่วย: ล้านบาท
งวดงบการเงิน 2562 2563 2564 ไตรมาสที่ 2/2565
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 2,669.93 3,117.27 4,733.31 5,657.15
หนี้สินรวม 145.55 157.56 1,524.12 1,205.36
ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,524.17 2,959.75 3,025.62 4,159.97
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 3,335.00 5,065.17 5,065.17 6,565.39
รายได้รวม 76.87 53.05 306.56 165.54
กำไรสุทธิ -63.69 -84.76 -12.23 11.68
กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.01 -0.01 - -