การเข้าลงนามในบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับการลงทุนในธุรกิจให้บริการพื้นที่และสาธารณูปโภคครบวงจร สำหรับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
หุ้นเพิ่มทุนของ UPA เริ่มซื้อขายวันที่ 12 เมษายน 2565
การเผยแพร่เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม
รายงานความคืบหน้าเงินมัดจำเพื่อการลงทุน ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสอบถาม
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ UPA-W2 (F53-5) (แก้ไข ครั้งที่ 2)
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ UPA-W2 (F53-5) (แก้ไข)
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ UPA-W2 (F53-5)
การเข้าลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว(แก้ไขเพิ่มเติม)