รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน
หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2564
การกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้ง 1/2564 การเข้าลงทุนในหุ้นสามัญ การเพิ่มทุนและการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ(แก้ไข)
การกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้ง 1/2564 การเข้าลงทุนในหุ้นสามัญ การเพิ่มทุนและการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
แจ้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (เพิมเติม)
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2564
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2564
ชี้แจงการซื้อขายหุ้น Big Lot
แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564