มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า
การเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม Phuong Mai 3 Wind Power Plant ในประเทศเวียดนาม และการเข้าลงนามในบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับการเข้าลงทุนในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (แก้ไขเพิ่มเติม)
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ที่สำคัญ
การเผยแพร่เอกสารเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม
การแก้ไขและเพิ่มเติมวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ใหม่
หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
การกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้ง 1/2564 การเพิ่มทุนและการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ(แก้ไขเพิ่มเติม)
การกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้ง 1/2564 การเพิ่มทุนและการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ(แก้ไข)
การยกเลิกรายการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล กรุ๊ป จำกัด และการยกเลิกการเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564 (แก้ไข)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)