ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 17/03/2564

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 2,423,483,007 23.92
2. นาย วิชัย วชิรพงศ์ 1,315,000,000 12.98
3. น.ส. วรัญญา ฉัตรพิริยะพันธ์ 400,000,000 3.95
4. CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 300,000,000 2.96
5. นาย อภิชัย กิตติวรวิทย์กุล 280,000,024 2.76
6. DBS BANK LTD 260,000,000 2.57
7. นาย วริศ ยงสกุล 200,000,000 1.97
8. นาย เชาวลิต เมธยะประภาส 120,000,000 1.18
9. น.ส. สุภารัตน์ สง่าเมือง 119,371,377 1.18
10. นาย อนุโรจน์ เสนีย์ประกรณ์ไกร 103,000,000 1.02