ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 25/03/2565

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 1,238,889,243 9.44
2. CAPITAL ASIA INVESTMENTS PTE. LTD. 1,152,326,216 8.78
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 368,870,690 2.81
4. นาย วริศ ยงสกุล 285,250,000 2.17
5. DBS BANK LTD 260,000,000 1.98
6. นาย ณัฐพล ทรงสายชลชัย 238,772,000 1.82
7. นาย สุทธิพจน์ อริยสุทธิวงศ์ 214,500,000 1.63
8. นาย ปวิช ชัยธรรมกร 206,599,400 1.57
9. น.ส. สุทธาสินี สกุลคู 200,000,000 1.52
10. นาย วินัย ปวิทย์วัฒนา 159,000,000 1.21