ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 13/09/2564

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก 1,235,316,510 12.19
2. UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 1,015,452,807 10.02
3. นาย วริศ ยงสกุล 515,000,000 5.08
4. ธนาคารดีบีเอส 260,000,000 2.57
5. CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 232,602,700 2.30
6. นาย อภิชัย กิตติวรวิทย์กุล 219,900,000 2.17
7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 137,869,672 1.36
8. น.ส. สุทธาสินี สกุลคู 129,132,500 1.27
9. นาย ธำรง เอี่ยมผ่องใส 120,000,000 1.18
10. นาย อนุโรจน์ เสนีย์ประกรณ์ไกร 92,750,000 0.92