เอกสาร ดาวน์โหลด
หนังสือแจ้งการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (UPA-W2)
ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน