เอกสาร ดาวน์โหลด
จดหมายแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน)
หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
แบบฟอร์มการชำระเงินผ่าน Bill Payment
แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจให้ดำเนินการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิติบุคคล)
แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล
แผนที่ของสถานที่ติดต่อรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน