เอกสาร ดาวน์โหลด
ข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ
แบบฟอร์มแสดงความจำนงการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (UPA-W1)