นายถาวร พรพนัสศรี

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายติรวัฒน์ สุจริตกุล

ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ

นายจอร์น เอ็ดเวอร์ด แม็คคอช

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ