นายถาวร พรพนัสศรี

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายติรวัฒน์ สุจริตกุล

ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ