นายถาวร พรพนัสศรี

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการฝึกอบรม

  • หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets Program (รุ่นที่ 6 ปี 2561) โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • หลักสูตร Directors Certification Program (รุ่น 227/2019) โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์

2563 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน)
2562 – 2563 กรรมการบริษัท บริษัท ดีมีเตอร์ อินโนเวชั่น จำกัด
2562 – 2563 บริษัท ดีมีเตอร์ พาวเวอร์ จำกัด
2561 – 2563 ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2560 รองกรรมการสายงานบัญชีและการเงิน บริษัท ยงคอนกรีต จำกัด
2550 – 2559 ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
2548 ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี บริษัทหลักทรัพย์ บีฟิท จำกัด (มหาชน)
2536 – 2545 Assistant Manager บริษัท เคพีเอ็มจี ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด
2536 พนักงานตรวจสอบภายใน บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2535 พนักงานตรวจสอบภายใน บริษัท ทิปโก้ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)