นายติรวัฒน์ สุจริตกุล

ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ

นายกวิน เฉลิมโรจน์

กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

นายถาวร พรพนัสศรี

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายจอร์น เอ็ดเวอร์ด แม็คคอช

กรรมการ

นายวิชญ์ สุวรรณศรี

กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

นายพรอินทร์ แม้นมาลัย

กรรมการ / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านเทคนิค