นายติรวัฒน์ สุจริตกุล

ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ

นายกวิน เฉลิมโรจน์

กรรมการ

นายถาวร พรพนัสศรี

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายจอร์น เอ็ดเวอร์ด แม็คคอช

กรรมการ

นายวิชญ์ สุวรรณศรี

กรรมการ

นายจิริเดชา พึ่งสุนทร

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ