นายวิชญ์ สุวรรณศรี

กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

ดร. สมพรต สาระโกเศศ

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านปฏิบัติการ

นายพรอินทร์ แม้นมาลัย

กรรมการ / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านเทคนิค

นายกวิน เฉลิมโรจน์

กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท