ดร. สมพรต สาระโกเศศ

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านปฏิบัติการ

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ สาขาการเงินและการลงทุน University of Exeter, United Kingdom
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการบริหาร Pittsburg State University, United State of America
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการฝึกอบรม

 • Director Certification Program (DCP/IOD, 195/2557) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์

ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลัส จำกัด กรรมการ บริษัท เมียนมาร์ ยูพีเอ จำกัด กรรมการ บริษัท โดมแลนด์ เอสเตท จำกัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาช)
2555 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท มิลเลนเนียน ออโต้ จำกัด
2547 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
2541 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ บริหารธุรกิจ ด้านการวางแผนกลยุทธทางธุรกิจ เลขานุการและอนุกรรมาธิการ ปฏิรูปเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สภาปฏิรูปแห่งชาติ

ประสบการณ์อื่นๆ

 • กรรมการบริหาร สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน)
 • ที่ปรึกษา สา นักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
 • ประธานกรรมการ บริษัท วีจีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)
 • ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท เพาเวอร์พี จำกัด(มหาชน)
 • นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเซนต์ดอมินิก
 • นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
 • ประธานที่ปรึกษา สมาคมศิษย์เก่า โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
 • อุปนายก สมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • อุปนายก สมาคมสมาพันธ์ศิษย์เก่าซาเลเซียนแห่งประเทศไทย
 • อุปนายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • นายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • อาจารย์ประจ าบัณฑิตวิทยาบริหารธุรกิจ ในวิชาวางแผนกลยุทธท์างธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ที่ปรึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • อาจารย์ประจำวิชา การบริหารการตลาด บัณฑิตวิทยาลัยการบริหารคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรม
 • อาจารย์ประจำวิชา การบริหารงานบุคคล คณะบริหารธุรกิจ
 • อาจารย์ประจำวิชา การบริหารทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) ปี 2551
 • จตุถดิเรกคุณาภรณ์ (จ.ภ.) ปี 2548
 • เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ (บ.ภ.) ปี 2541