2543

เริ่มก่อตั้งบริษัท ประกอบธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์เกม ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท

2552

แปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชน

2553

วันที่ 27 พฤษภาคม 2553 เข้าจดทะเบียน เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)

2556

ขยายธุรกิจสู่ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดย ซื้อที่ดิน นำมาพัฒนา และจัดสรรแบ่งขายเป็นแปลงที่เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

2557
 • ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท โดมแลนด์ เอสเตท จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการ เดอะ พีโน่ เขาใหญ่
 • เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 560,000,000 บาท
2558
 • เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 3,475,000,000 บาท
 • เปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่เป็น บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) และชื่อย่อหลักทรัพย์เป็น UPA และทั้งนี้กลุ่มบริษัทฯได้ขยายธุรกิจสู่ภาคธุรกิจพลังงาน ซึ่งเป็นทางเลือกใหม่ของการลงทุน โดยลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท อันดามันเพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิตี้ จำกัด
 • เปลี่ยนโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
 • มีการซื้อหุ้นสามัญของ APU ทั้งสิ้น 340 ล้านบาท
2560
 • มีการร่วมลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ
 • มีการลดทุนจดทะเบียนของ APU เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการบริหาร
2561

กลุ่มบริษัทฯ ลงนามให้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร 2560 จำนวน 3 โครงการ

2562
 • บริษัทได้ขยายการลงทุนในการดำเนินธุรกิจด้านสาธารณูปโภค โดยบริษัทได้ลงทุนในโครงการน้ำประปา 1 โครงการ คือ โครงการน้้ำประปาแสนดินใน สปป. ลาว โดยซื้อหุ้นร้อยละ 30 ของ บริษัท เอไอดีซี วอเตอร์ โฮลดิ้ง (สิงคโปร์) พีทีอี แอลที ดี (AIDC Water Holding (Singapore) Pte. Ltd.)
 • ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 3,335,000,087.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 5,335,000,087.50 บาท
2563
 • การลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นของบริษัท AIDC Solar Power Number 1 Pte. Ltd. โครงการโรงไฟฟ้าที่เวียตนาม Song Luy
 • การลงทุนใน One Central Tower เป็นการเปิดโอกาสให้บริษัทฯ สามารถลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ใน ต่างประเทศอันเป็นการเปิดตลาดใหม่ให้กับบริษัทฯ ในประเทศกัมพูชา