บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน)

มุ่งมั่นสู่การสร้างมูลค่าองค์กรให้เติบโต ด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการลงทุนในทุกช่องทาง ทั้งในและต่างประเทศ บริษัทฯ ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2543 ปัจจุบันบริษัทมีบริษัทย่อยรวมทั้งสิ้น 8 บริษัท และได้มีการลงทุนใน 3 ธุรกิจหลัก ซึ่งได้แก่ ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และ ธุรกิจสาธารณูปโภค

Our Footprint

บริษัทมีการประกอบธุรกิจและลักษณะการประกอบธุรกิจที่สำคัญหลายด้าน ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มธุรกิจ คือกลุ่มธุรกิจพลังงาน กลุ่มธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มธุรกิจสาธรณูปโภค โดยดำเนินธุรกิจในหลายประเทศ คือ ประเทศไทย สาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า สาธารณรัฐสังคมนิยเวียดนาม

5 Countries
Thailand
 • 4 Power Projects
 • 2 Real Estate Projects
Laos
 • 1 Utility Project
 • Cryptocurrency Mining
Myanmar
 • 1 Power Project
Vietnam
 • 1 Power Project
Cambodia
 • 1 Real Estate Project

Thailand

ปัจจุบันบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจหลักในประเทศไทย 2 ธุรกิจ คือ ธุรกิจพลังงาน และธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ดังนี้

 • Power Business
  • Krasaesin Agricultural Co-operatives, Agro Solar Phase 2 (Songkhla)
  • Wichian Buri Agricultural Co-operatives, Agro Solar Phase 2 (Phetchabun)
  • Kathun Agricultural Co-operatives, Agro Solar Phase 2 (Nakhon Si Thammarat)
  • Sithat Agricultural Co-operatives, Agro Solar Phase 2 (Udon Thani)
 • Real Estate Business
  • The Pino Khaoyai
  • The Phang Nga Project

Vietnam

บริษัท พาราโบลิก โซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด (“PSP”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ของบริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นในบริษัทเป้าหมายกับ Asia Investment, Development & Construction Sole Co., Ltd. (“ผู้ขาย”) ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดจดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายสิงคโปร์ โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัท Binh Thuan Solar Power Investment Joint Stock Company (“B-Solar”) บริษัทที่ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Song Luy 1 Solar Power Plant ในประเทศเวียดนาม

 • Power Business
  • Song Luy 1 Solar Power Plant

Laos

บริษัทได้เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นของ บริษัท เอไอดีซี วอเตอร์ โฮลดิ้ง (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี (AIDC Water Holding (Singapore) Pte. Ltd.) (“AWH”) กับ บริษัท เอเชีย ลงทุน พัฒนาและก่อสร้าง จำกัด ผู้เดียว (“AIDC”) เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 เพื่อเข้าร่วมลงทุนใน โครงการน้ำประปาแสนดินใน สปป. ลาว

 • Utility Business
  • Sandin Water Supply Project in Lao PDR (the “Water Project”)

Cambodia

บริษัทเข้าลงทุนในหุ้นสามัญจำนวน 338,400 หุ้นของ บริษัท One Central Tower Company Limited (“One Central Tower”) ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดจดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

 • Real Estate Business
  • One Central Tower

Myanmar

กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจพลังงานผ่านบริษัท อันดามันเพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิตี้ จำกัด (“APU”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าตามโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาติ (Gas Engine) มีกำลังผลิต 6-20 เมกะวัตต์ ณ เมืองกันบก อำเภอทวาย เขตทะนินทายี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ภายใต้สัญญาให้เช่าเครื่องจักรผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติและการซื้อไฟฟ้า นอกจากนี้บริษัท เมียนมาร์ ยูพีเอ จำกัด (“MUPA”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศสาธารณรัฐ แห่งสหภาพเมียนมาร์ ได้มีการลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากำลังการผลิต 200 เมกะวัตต์ กับ EPGE ในวันที่ 28 มีนาคม 2559 โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาติ กำลังผลิต 200 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่ อำเภอกันบก อำเภอทวาย เขตทะนินทายี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

 • Power Business
   • Phase 2 : 200 MW

กลุ่มธุรกิจของเรา

ธุรกิจพลังงาน

ธุรกิจสาธารณูปโภค

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

Cannabis for Medical

ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล