บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติในหลักการให้บริษัท แคนนา แคร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ (“Canna Care”) เข้าลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล กรุ๊ป จำกัด (“GTG”) ซึ่งมีการประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกัญชา (cannabis) เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ด้วยความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา

Canna Care เข้าลงทุนใน GTG โดยการซื้อหุ้นสามัญ จำนวน 1,292,960 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.14 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ GTG

เข้าสู่เว็บไซต์