บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติในหลักการให้บริษัท แคนนา แคร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ (“Canna Care”) เข้าลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล กรุ๊ป จำกัด (“GTG”) ซึ่งมีการประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกัญชา (cannabis) เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ด้วยความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา

บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติให้ Canna Care เข้าลงทุนใน GTG โดยการซื้อหุ้นสามัญเดิม GTG จำนวน 167,293 หุ้น จากบริษัท ไทย-ออสเตรเลี่ยน รีซอสเซส จำกัด และซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ GTG จำนวน 184,900 หุ้น รวมเป็นจำนวน 352,193 หุ้น ในราคารวมทั้งสิ้น 77,143,360 บาท และภายหลังจากการทำรายการข้างต้นเสร็จสมบูรณ์ Canna Care จะถือหุ้นทั้งหมดใน GTG คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.33 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ GTG ภายหลังจากที่ GTG ประสบความสำเร็จในการเพิ่มทุนจดทะเบียนทั้งหมดตามแผนที่วางไว้

เข้าสู่เว็บไซต์