ธุรกิจพลังงาน ประกอบด้วย บริษัท อันดามันเพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิตี้ จำกัด (“APU”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 โดย APU ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าตามโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาติ (Gas Engine) ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

นอกจากนี้ บริษัทและบริษัท พาราโบลิก โซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด (บริษัทย่อยของ APU) ได้ลงนามให้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน จำนวน 4 โครงการ กำลังการผลิตรวม 12.95 เมกกะวัตต์ ดำเนินการในประเทศไทยและ 46.7 เมกกะวัตต์ ดำเนินการในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

โครงการพลังงานทั้งหมด

Song Luy1 Solar Power Plant

สหกรณ์ผู้ผลิตและผู้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ อ.กระแสสินธุ์ จำกัด (จังหวัด สงขลา)

สหกรณ์การเกษตรวิเชียรบุรี จำกัด (จังหวัด เพชรบูรณ์)

สหกรณ์การเกษตรกะทูน จำกัด (จังหวัด นครศรีธรรมราช)

เฟส 2: 200 MW

SITHAT AGRICULTURAL CO-OPERATIVES, AGRO SOLAR PHASE 2 IN UDON THANI PROVINCE