ขนาด

200 MW

ที่ตั้ง

สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

APU ได้ลงนามใน บันทึกข้อตกลงระหว่างกรมพลังงานไฟฟ้า กระทรวงการไฟฟ้า ประเทศพม่า ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาติกำลังการผลิตประมาณ 200 MW (Memorandum of Agreement for Build, Operate and Transfer of Gas Fired Combined Cycle Power Plant) ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2557

ด้วยความช่วยเหลือของ APU ในวันที่ 28 มีนาคม 2559 บริษัท เมียนมาร์ ยูพีเอ จำกัด (“MUPA”) บริษัทย่อยซึ่ง UPA ถือหุ้นร้อยละ 99 โดยเป็นบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเมียนมาร์ ได้เข้าลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่กำลังการผลิต 200 MW กับ การไฟฟ้าแห่งสหภาพเมียนมาร์ (MEPE) เพื่อดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเฟส 2 ต่อไป