นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities) โดยมุ่งเน้นการประกอบกิจการด้วยการดูแลเอาใจใส่ต่อผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ


นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
ดาวน์โหลด

ความรับผิดชอบต่อสังคม

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
บริษัทมุ่งเน้นที่จะประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม มีจรรยาบรรณ และตั้งมั่นที่จะแข่งขันทางการค้า ตามหลักจริยธรรม
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัทมีการบริหารกิจการบนพื้นฐาน ความโปร่งใส มีจริยธรรม ยึดมั่นในหลักการการกำกับดูแลกิจการ และปฏิบัติ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทมีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบัติต่อ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น พนักงาน ชุมชน และสังคมรอบข้างด้วยความ เคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย์
การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าและบริการของบริษัทและบริษัทในเครือ เพื่อความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุดของลูกค้า
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
บริษัทให้ความสำคัญและความรับผิดชอบ ต่อสังคมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโดย มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
บริษัทให้ความสำคัญถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมขององค์กร (Corporate Social Responsibility) เพื่อขับเคลื่อน ให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน