Mr. Tirawat Sucharitakul

Chairman of the Board of Directors

ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานที่ผ่านมา บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) (UPA) ยึดมั่นการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้วยการบริหาร สินทรัพย์ที่ลงทุนในธุรกิจพลังงาน อสังหาริมทรัพย์และ ธุรกิจสาธารณูปโภค รวมถึงแสวงหาโอกาสทางการลงทุนใหม่ เพื่อเป้าหมาย “การเติบโตและการ พัฒนาอย่างยั่งยืน โดยค้นหาการลงทุนใหม่ ๆ ที่มีศักยภาพทั่วเอเชีย”

ในปี2563 นับเป็นปีที่บริษัทฯ ต้องเผชิญความท้าทายหลายด้านท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผล กระทบทั้งด้านความปลอดภัยต่อสุขอนามัย และเศรษฐกิจไปทั่วโลก ซึ่งถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบและเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางติดต่อธุรกิจของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้พยายามเร่งพิจารณาแนวทางขยายการลงทุนในโครงการที่สามารถรับรู้รายได้ทันทีทั้งในประเทศและต่างประเทศให้มากยิ่งขึ้น

สำหรับการดำเนินงานปี2563 บริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดีขึ้น โดยบริษัทฯ ได้ขยายการลงทุนในโครงการต่างๆ นอกเหนือจากโครงการที่บริษัทฯ ดำเนินงานในปีก่อน โดยการการลงทุนไปยังบริษัทในกลุ่มประเทศ CLMV ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์Song Luy 1 Solar Power Plant ในประเทศเวียดนาม ขนาด 46.7 เมกะวัตต์ มีสัญญาการซื้อขายไฟฟ้ากับ Vietnam Electricity ( EVN ) ในช่วงระยะเวลา 20 ปี รวมทั้งการเข้าลงทุนในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ One Central Tower ในประเทศกัมพูชา นอกจากนี้บริษัทย่อยในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาได้รับการขยายระยะเวลาในการด าเนินการตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าซึ่งจะส่งผลที่ดีในอนาคตให้บริษัทฯ เช่นเดียวกัน แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ทางการเมืองในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังไม่พบข้อบ่งชี้ถึงผลกระทบด้านลบต่อธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ อย่างไรก็ตามยังมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าวในอนาคต บริษัทฯ ได้ติดตามและจะประเมิน ผลกระทบต่อธุรกิจจากสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิด

สุดท้ายนี้ในนามของคณะกรรมการบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) (UPA) มั่นใจว่างานที่บริษัทฯ ได้ด าเนินการมาหลายปีนั้นเริ่มทยอย ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง และยังคงก้าวมั่นต่อไปบนเส้นทางธุรกิจ ผมในฐานะตัวแทนของผู้บริหารและทีมงานทุกคน ใคร่ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ทุกท่านที่ให้ ความไว้วางใจและสนับสนุนการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา และขอให้คำมั่นว่าคณะกรรมการบริษัทฯจะดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงการสร้างประโยชน์ สูงสุดให้กับท่านผู้ถือหุ้น ควบคู่กับการยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณและหลักการบริหารงานอย่างมีบรรษัทภิบาลเพื่อทำให้บริษัทฯ ประสบผลส าเร็จเป็นที่น่าพอใจ เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปในอนาคต