Mr. Tirawat Sucharitakul

Chairman of the Board of Directors

ปัจจุบันมีบริษัทดำเนินธุรกิจหลักประกอบด้วย ธุรกิจพลังงานสะอาด ธุรกิจน้ำประปาเชิงพานิชย์ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจขุดเหมืองคริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency Mining) หลังจากที่ได้ศึกษาอย่างถี่ถ้วนในปี 2564 ที่ผ่านมาพบว่า บริษัทมีข้อได้เปรียบในการดำเนินธุรกิจดังกล่าวเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็น ด้านต้นทุนไฟฟ้าพลังงานสะอาดในประเทศลาว ด้านต้นทุนอุปกรณ์จากคู้ค้าที่มีชื่อเสียงระดับโลก และด้านการดำเนินงานที่ได้รับการสนับสนุนจากคู้ค้าท้องถิ่น ส่งผลให้บริษัทตัดสินใจเข้าลงทุนและเริ่มดำเนินนการขุดเหมืองคริปโทเคอร์เรนซีในช่วงต้นปี 2565 อย่างไรก็ดีบริษัทมีแผนการเข้าลงทุนที่แบ่งออกเป็นส่วนชัดเจนและติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดเพื่อควบคุมความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

ปี 2564 เป็นอีกหนึ่งปีที่บริษัทมีพัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องโดยมีปัจจัยภายนอกต่างๆที่ส่งผลต่อการดำเนินกิจการ เช่น การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 กระแสความกังวลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือแม้กระทั้งการเปลี่ยนแปลงระบบการเงินของโลกที่ให้ความสนใจสินทรัพย์ดิจิทัลมากขึ้น คณะผู้บริหารติดตามและเล็งเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อย่างต่อเนื่องและพร้อมปรับเปลี่ยนองค์กรให้สอดรับกับสภาวะของโลกอยู่ตลอดเวลายกตัวอย่างเช่น การจัดทำแผนการทำงานจากนอกสถานที่เพื่อให้เกิดความคล้องตัวและมีประสิทธิภาพสูงสุด การให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการดำเนินกิจการ และการเข้าศึกษาและพิจารณาเข้าลงทุนในธุรกิจใหม่อย่างเหมืองคริปโทเคอร์เรนซี ซึ่งการปรับตัวที่รวดเร็วดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงจุดแข็งของบุคลากรภายในที่พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่องในช่วงวิกฤตที่ผ่านมา

ปัจจุบันมีบริษัทดำเนินธุรกิจหลักประกอบด้วย ธุรกิจพลังงานสะอาด ธุรกิจน้ำประปาเชิงพานิชย์ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจขุดเหมืองคริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency Mining) หลังจากที่ได้ศึกษาอย่างถี่ถ้วนในปี 2564 ที่ผ่านมาพบว่า บริษัทมีข้อได้เปรียบในการดำเนินธุรกิจดังกล่าวเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็น ด้านต้นทุนไฟฟ้าพลังงานสะอาดในประเทศลาว ด้านต้นทุนอุปกรณ์จากคู้ค้าที่มีชื่อเสียงระดับโลก และด้านการดำเนินงานที่ได้รับการสนับสนุนจากคู้ค้าท้องถิ่น ส่งผลให้บริษัทตัดสินใจเข้าลงทุนและเริ่มดำเนินนการขุดเหมืองคริปโทเคอร์เรนซีในช่วงต้นปี 2565 อย่างไรก็ดีบริษัทมีแผนการเข้าลงทุนที่แบ่งออกเป็นส่วนชัดเจนและติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดเพื่อควบคุมความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทมีทิศทางการดำเนินงานที่ฟื้นตัวขึ้นจากปีก่อนหน้า โครงการต่าง ๆ ของบริษัทเดินหน้าและเป็นไปตามแผนกลยุทธของบริษัท โดยธุรกิจหลักอย่างการผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดยังเป็นรายได้หลักให้กับบริษัทโดยมีกำลังการผลิตรวมกว่า 80.56 เมกะวัตต์ แบ่งออกเป็นโครงการในประเทศไทย 4 โครงการมีกำลังการผลิตรวม 12.95 เมกะวัตต์ และโครงการในประเทศเวียดนาม 2 โครงการมีกำลังการผลิตรวม 67.61 เมกะวัตต์ นอกจากนี้บริษัทมีโครงการผลิตน้ำประปาเชิงพาณิชย์ ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เพื่อจำหน่ายให้กับ การประปานครหลวงของลาว โดยมีระยะเวลาสัมปทาน 50 ปี และเป็นโครงการที่บริษัทฯจะรับรู้รายได้ทันที ทำให้มีรายได้ประจำและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สุดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน ที่ได้ทุ่มเท สติปัญญา และแรงกายแรงใจในการทำงานอย่างหนัก เพื่อขับเคลื่อนบริษัทฯให้ก้าวไปข้างหน้าสู่การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน และขอขอบคุณท่าน ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ชุมชน หน่วยงานราชการ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายที่ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ มาโดยตลอด สิ่งเหล่านี้จะเป็นพลังผลักดัน และเป็นกำลังใจให้บริษัทฯ มีพลังมุ่งมั่นทำงานให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ทางธุรกิจ ที่จะเติบโตที่มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการทางสังคมที่ดียิ่งๆ ขึ้นไป